Tawis soca ti kawali

11 July 2012 15:28 WIB
 
0
645

Gura giru nutupan panto,kulutrak ditulakan.

Kusiwél mukakeun hasil ngundeur basa di kawali. di tembrakeun na meja,hiji hiji di titenan. dijengjrengkeun ngarah bisa digeroh, aya tilu rupa beureum, bodas, hideung ditilikan tépi teuleub. Undéran anu pulas na semu beurem mimiti dibuka bréh rundayan aksara pating burilak kawas cika cika diwanci sareupna, diasaan, amis lir gula kawung asak godog neréstés garing tapi puray mun kacaiian. Ceulebek didahar digayem, dibeuweng, diutahkeun, didahar deui, digayeum tepi ka lembut tuluy di télég. Bray tétémpoan asa béngras pangdéngé asa cekas, pangrasa asa beuki seuket, rét kana ubin, gebeg, naha kuring jadi bisa hibér, awak teh bebelesatan ka unggal jagat, bélesat hibér nepi ka palagan bubat jléng ka pakalangan, eeh naha teu bisa nanaon geuning, sakitu lengeun ti hothat narajang musuh weléh teu beunang, boro boro ka beunang, teu ka toél toél acan. kur bisa ngaheruk teu walakaya, naha atuh kudu kieu naha atuh bét miang ka wetan, clak cimata ngénclak ninggang titincakan anu teu katincak.

Beuleusat awak téh ngabeulesat deui, breh aya budak keur gugupay nempokeun parahu anu beuki lila beuki jauh, kasep, bersih, sampulur, taktakna na ka wengku baris mundak hiji nagara, ley awak ngaleketey beu,!!

Kasep……. kur semet dinya anjeun nempo kulawarga anjeun, kuring ngagéreuntés asa hayang ngudag eta parahu, tuluy medol deui ka basisir sangkan ulah miang ka wetan, belesat balik deui ka tempat asal tadi. masih aya dua deui hasil underan teh.

Kawasna kuring bisa nitenan jagat ayeunamah!.

Laju kana underan anu pulas na bodas alon alon dibukana, breh katembong bulan, bentang, sagara, angin, katumbiri, seneu, cai, batu, mega, lalaunan diasaan, eeh geuning kareueut, seungit ngadalingding lir madu nyiruan koneng anu mawa sarebu ka ahengan dina amis na, rep bumi budeg, teu kadéngé sora angin jagat euren buana simpé .

Haaar…!! Dimana ieu..????

Sampurasun,,,??

Rampes kuring nembalan bari luak lieuk.

Breh katempo ngajanténg hiji manusa.

Prak geura siar geura ala geura pake geura guar, hamo sarakah geusan pakeun gawé rahayu pakeun heubel jaya di buana.

Gebeg,

Lelembutan balik deui,

Masih diuk Di na korsi nyanghareupan hasil underan, kari hiji yeuh??

Pamungkas underan pulas anu hideung asa ahéng nempo pulas na??

Hideung?!

Cenah hideung téh cicireun wani anu teu ditembongkeun, ceunah hideung téh ngandung sawidak rusiah anu teu bisa dibuka. Malah hideung anu bisa nutupan mega mangsa samagaha, ku hideung kénéh manusa tara wani ngalanto mangsa ganti mangsa, tina caang kanu poék, lalaunan di buka, selengseng seungit malati anyar, hihiliwiran nyambuang di unggal juru.

Di asaan lalaunan amissss.

Legiiiiit.

Puleun badis béas paré anyar, asa legeut téwél amis semu haseum, asa lahang kawung mun diinum jadi hanaang, asa ngimun cai séké satutasna ngagayeum marasi, gurih ngahiji jeung ngareut siga kalapa ku bulan, bray kabuka kabéh.

Bréh bengeut manéh na basa bareng nguriling di na ronggeng mangsa nyiar lumar di astana gedé.

Gebeg

Jantung asa ratug, getih euren, naha geuning anjeun??

Apan anjeung anu gawé kuring jadi tunggara, apan anjeun anu bakal jadi ruruhit engké jaga, apan anjeun anu nurihan daging ku seuket na imut anjeun,,anjeun kénéh nu bakal melah keun panon poé sangkan kalangkang tuluy némbongan.

Gustiiii nu ngajagatan!!!

Saha ari anjeun??

Bener anjeun éndah bener anjeun sampurna,

tapi anjeun saha??

Piraku anjeun Citra Resmi??

Anu geulis kawanti wanti éndah kabina bina dua geulis bawaning jadi, éta lain Citra Resmi.

Éta lain kuring.

Éta gambaran kahayang anjeun, éta gambar téh bukti yén anjeun can bisa panggih jeung diri.

Prak geura sungsi prak geura koréh bral geura sorang geura pisahkeun mana anu sajati mana anu pupulasan.

Sorana halimpu tapi saha????

Di mana eta sora

Sampurasun

Koréjat kuring hudang kagarewah sora sms,

barang di baca,

kang…? enjing téh teu cios miang ka Ciamis abdi na kuliah, leketey awak asa leuleus tapi jadi aya hiji kakuatan dina diri, haté gilig yén kamari panggih jeung manehna ngajadi hiji elmu ngarah kuring timu jeung diri,nuhun gusti nu ahung, hatur nuhun sora tan katingali boa sora téh Citra Resmi

Boa diri

 

Ditulis ku Diky Pamanahrasa