Sumedanglarang Mangsa Taun 721-778 M

27 August 2016 01:40 WIB
 
0
Makam Prabu Tadjimalela di Gunung Lingga, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu.
ISTIMEWA
Makam Prabu Tadjimalela di Gunung Lingga, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu.

Pilkada Serentak 2018

Terahing raja medal ka dunya dipapag caang bulan narawangan mega taya aling-aling ditaretes bentang baranang, manjangkeun galura kabagjaan para pangagung Tembong Agung. Buah Panglamunan Aji Putih ngajangelek jadi satria Pandita, dedeg rupa hade, binekas leber jajaten nuluykeun tapak lacak ramana.

Dina hiji Mangsa Bratakusumah diparentah ku rama maguron ka Resi Sakti nu netep di tutugan Gunung Cakrabuana. Sanggeus jadi murid Sakti diwirid elmu lahir jeung batin. Tuluy ngawariskeun elmu tawajuh gunung pikeun nyampurnakeun kakuatan elmuna. Bratakusumah ninggalkeun tempat uzlahna ngajugjug gunung-gunung anu dimaksud, taya lian Gunung Mandalasakti, Gunung Simpay, Gunung Sangkanjaya, Gunung Penuh jeung Gunung Lingga. Sanggeus ngalaksanakeun parentah gurunan mulang ka karaton Tembong Agung.

Dina mangsa caang bulan Bratakusumah diistrenan jadi pamangku karajaan Tembong Agung gegelarna Prabu Tajimalela. Sabada jeneng nata nikah ka Dewi Mayakasih atawa nu sok disebat Gandrunia (putri Ranggawulung terah Raja Sunda) ngalahirkeun Jayabrata (Lembu Agung/Peteng Aji), Atmabrata (Gajah Agung), jeung Mariyajaya (Sunan Ulun)

Dedeg lanjer jaya perang di buana pancatengah, Ulun Santri demang Raja Prabu Tajimalela nu murba di Darmaraja. Kalimat eta natrat dina elmu kadarmarjaan misilna netelakeun Prabu Tajimalela gagah sakti madragunana mangulang-manguling, ngawasa elmu perang geus mawa kana kajayaan nagara, raja dipiajrih netepna di Darmaraja, ngalandi karajaan ditelahkeun “Sumedang Larang”. Asal tina kecap INGSUN MEDANGAN. Ingsun = kawula, medang = caang padang narawangan.

Pangna nyebutkeun ingsun medangan lantaran nalika nyepeng di Gunung Lingga ninggal cahaya gumulung lir ibarat ulekan, mulih diluhureun gunung dumadakan ngebrak caang, disaksian ku pangawalna Darmawisesa jeung Kuntawisesa tuluy ngalisan “Ingsun medangan larang tapa” anu hartina kaula nempo cahaya nyorot patapaan watekna ngebrak caang bodas. Tandaning “kaula kudu nyaangan”. Nu disebut larang nyaeta tempat langka disaba ku manusa atawa kabuyutan diuger ku pahingan.

Aya anu nyebutkeun, dina awal pamarentahanana Prabu Tajimalela muka palabuhan pameuntasan Cimanuk di daerah Lebaksiuh. Sumber sejen netelakeun Prabu Tajimalela sajaman jeung Ciung Wanara atawa Raja Galuh Karangkamulyaan. Umurna sawawa jeung kungsi babarengan waktu Ciung Wanara diasuh ku Aria Bimaraksa waktu netep di Bagala Asih Panyipuhan. Samemeh Ciung Wanara jeneng nata nyekel tampuh karajaan karangkamulyaan ngagulingkeun kakawasaan Prabu Tamperan Brawijaya, didukung ku Prabu Tajimalela jeung wadya balad Sumedang ditambah ku Wadya Balad Pasukan Limbangan Garut.

Dina taun 778 Masehi Prabu Tajimalela lengser kaprabon, kakawasaan diserenkeun ka putrana Jayabrata gegelarna Prabu Lembu Agung (778-839 M). Prabu Tajimalela ngaresi, dina ngalaksanakeun pancen karesiannana nyebarkeun agama ka saban tempat, tuluy nyampurnakeun elmuna di Gunung Lingga. Ceuk Sakaol anjeuna ngahyang sarta warugana lebeng teu kapaluruh, Kuntawisesa merenahkeun batu (menhir) dina patilasan ngahyang tandana pangeling-ngeling kana kajadian aheng. Waaloohu a’lam bishowab. Nepi ka ayeuna Gunung Lingga pada ngadeugdeug ku Jalma ngadon ngado’a, riyadoh atawa nawassulan. Rea anu nyebutkeun Prabu Tajimalela resi pinuji jembar ku kaelmuan, arif bijaksana. Nalika ngaresi nyiptakeun elmu kasumedangan (Tassawuf) jeung Putika Kasumedangan atawa atikan Tatakrama urang Sumedang.

Prabu Lembu Agung lengser kaprabon, nyerenkeun kakawasaan ka Prabu Gajah (839-998 M). Dina awal Pamarentahanana mindahkeun karaton ka wewengkon Ciguling Pasanggrahan Kacamatan Sumedang Selatan.

Cag ah….